Privacyverklaring

Aquarion, gevestigd aan Jan van Eijcklaan 366, 3723 BC te Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://aquarion.nl, #31 643071929. Mw. M.F. van der Stad is de Functionaris Gegevensbescherming van Aquarion, zij is te bereiken via info@aquarion.nl.

Aquarion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar  verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze doelgroep:
zowel cliënten als coaches naar wie kan worden doorverwezen:
voor- en achternaam, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, emailadres, woonadres, beroep/huidig werk.

Aquarion verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van onze doelgroep:
opleidingniveau, levensovertuiging, gezinsleven, intieme gezondheid en seksuele ervaring, overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld mondeling, digitaal, in correspondentie en telefonisch.

Aquarion verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: het uitvoeren van de behandeling, het afhandelen van je betaling, het verzenden van onze mailings en nieuwsbrieven, het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om goederen bij je af te kunnen leveren (zoals teksten, leenboeken, leencd’s), je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Aquarion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Aquarion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Aquarion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
– naam, contactgegevens, geanonimiseerd dossier> 2 jaar na het laatste contact> om je beter van dienst te kunnen zijn;
– in contact verstrekte overige gegevens> 2 jaar na het laatste contact> om je beter van dienst te kunnen zijn;
– NAW> 7 jaar> facturatie, voldoend aan wettelijke verplichtingen;
– bankrekening> 7 jaar> voor financiele afhandeling, voldoend aan wettelijke verplichtingen;
– open- en klikgedrag> max. 1 jaar na afmelding mailings; om je betere/nieuwere aanbiedingen te kunnen doen.

Aquarion deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Met samenwerkende coaches, indien naar hen wordt verwezen, om je beter van dienst te kunnen zijn. Aquarion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Aquarion jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Deze derden zijn

  • Financieel Adviesbureau Connie Maasse te Amersfoort> administratieve verwerking en belastingen: NAW, contactgegevens, inhoud en duur contact, facturen;
  • Beveiligd digitaal dossier ‘MijnDiad’; NAW, contactgegevens, planning, verslagen, bankgegevens, facturen
  • vragenformulier en Mailpoet van WordPress.com> mailings: NAW, contactgegevens;
  • Google> Statistische analyse, web- en surfgedrag, browser- en apparaat-type.

Aquarion gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser op je computer, tablet of smartphone. Aquarion gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aquarion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aquarion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Aquarion je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Aquarion reageert zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder geval binnen vier weken.

Aquarion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Aquarion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@aquarion.nl

Deze site is versleuteld, te zien aan https/dicht slotje voor de naam van de site in de browser.

Disclaimer van deze website.

ENGLISH VERSION

Privacy declaration

Aquarion, located at Jan van Eijcklaan 366, 3723 BC in Bilthoven, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. Contact details: https://aquarion.nl, # 31 643071929. Mrs. M.F. van der Stad is the Data Protection Officer of Aquarion, she can be reached via info@aquarion.nl. Aquarion processes your personal data because you use its services and / or because you have provided it to it yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process from our target group: both clients and coaches who can be referred to: first and last name, gender, age, telephone number, e-mail address, home address, occupation / current job. Aquarion processes the following special and / or sensitive personal data from our target group: level of education, belief, family life, intimate health and sexual experience, other data that you actively provide, for example verbally, digitally, in correspondence and by telephone. Aquarion processes your personal data for the following purposes: carrying out the treatment, handling your payment, sending our mailings and newsletters, being able to call or e-mail if this is necessary to be able to perform our services, to deliver goods to be able to deliver to you (such as texts, loan books, loan CDs), to inform you about changes to our services and products. Aquarion also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax return. Aquarion does not take decisions on the basis of automated processing about matters that can have (significant) consequences for people. Aquarion does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data are collected. We use the following retention periods for the following (categories of) personal data: – name, contact details, anonymized file> 2 years after the last contact> to be of better service to you; – other information provided in contact> 2 years after the last contact> to be of better service to you; – name and address> 7 years> invoicing, complying with legal obligations; – bank account> 7 years> for financial settlement, in compliance with legal obligations; – open and click behavior> max. 1 year after unsubscribing mailings; to make you better / newer offers.

Aquarion shares your personal data with various third parties, if this is necessary for the execution of the agreement and to comply with a possible legal obligation. We enter into a data processing agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. With cooperating coaches, if they are referred to, to serve you better. Aquarion remains responsible for these processes. Aquarion also provides your personal data to other third parties. We only do this with your explicit permission. These third parties are • Financieel Adviesbureau Connie Maasse in Amersfoort> administrative processing and taxes: name and address, contact details, content and duration of contact, invoices; • Protected Digital dossier ‘MijnDiad’; Name, contact details, planning, reports, bank details, invoices • question form and Mailpoet from WordPress.com> mailings: name and address, contact details; • Google> Statistical analysis, web and surfing behavior, browser and device type.

Aquarion uses cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Aquarion uses cookies with purely technical functionality. The cookies ensure that the website works properly and they remember, for example, your preferences. We can also use this to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously saved via the settings of your browser. You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Aquarion and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, removal, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to mail@aquarion.nl. To ensure that the request for inspection has been made by you, Aquarion asks you to send a copy of your proof of identity with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. Aquarion will respond to your request as quickly as possible, at least within four weeks. Aquarion would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national data protection authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteit Individual data.nl/nl/contact-with-de-autoriteit- Individual data/tip-ons. Aquarion takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact info@aquarion.nl.

This site is encrypted, shown at https / close lock before the name of the site in the browser.